SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Całkowita poprawka kompasu – wartość dewiacji dla danego kierunku. Astronomiczny sposób obliczania całkowitej poprawki kompasu polega na porównaniu kierunku rzeczywistego na dane ciało niebieskie (tj. azymutu) z kierunkiem na te ciało wskazywanym przez kompas.