SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Log - urządzenie do pomiaru drogi przebytej przez statek i jego prędkości. Wyróżnia się logi ręczne, burtowe, ciśnieniowe, mechaniczne, hydroakustyczne, elektryczne i elektroniczne.

1. Log burtowy – log za pomocą którego prędkość statku mierzy się poprzez pomiar czasu przepłynięcia statku obok wyrzuconego za burtę pływaka (np. kawałka drewna) pomiędzy dwoma punktami zaznaczonymi na burcie (liniami przechodzącymi przez te punkty prostopadłymi do osi symetrii statku). Prędkość (w m/s) liczy się dzieląc odległość pomiędzy wyznaczonymi punktami na burcie (w m) przez czas przepłynięcia obok pływaka pomiędzy wyznaczonymi punktami (w s). Prędkość w m/s można przeliczyć w przybliżeniu na prędkość w węzłach mnożąc tak uzyskany wynik przez 2.

2. Log ręczny – log wykonany z deszczułki w kształcie wycinka koła, jej obciążnika i linek przyczepionych do rogów deszczułki które w odległości ok. 1 m schodzą się do długiej liny (loglina), na której zawiązane są węzły (lub inne znaki) wyznaczające takie same, odpowiednio długie odcinki. Prędkość mierzy się w ten sposób, że wyrzuca się deszczułkę za burtę i wypuszcza się linę logu. Deszczułka ustawiając się pionowo w wodzie, stanie w miejscu dzięki stawianemu przez siebie oporowi i wypuszczanej linie. W chwili gdy pierwszy węzeł na linie minie wyznaczony punkt na burcie, rozpoczyna się liczenie stoperem czasu pomiaru i przebytej drogi tj. liczby węzłów które minęły punkt na burcie. Jeżeli chcemy, aby liczba mijających burtę węzłów na linie w określonym czasie pomiaru (np. 15 s) odpowiadała prędkości statku w węzłach, to długość odcinków wyznaczonych węzłami (w m) musi być równa 7,71 m tj. iloczynowi czasu pomiaru (15 s) i wielkości równej 0,514 m (tj. tercji południkowej). Przy tak zachowanych warunkach, prędkość statku w węzłach będzie odpowiadać liczbie węzłów, które minęły znak na burcie.

3. Log mechaniczny – log składający się ze śruby, logliny, koła zamachowego oraz licznika drogi. Śruba ciągnięta za statkiem na loglinie obraca się na skutek oporu stawianego przez wodę. Jej obroty przekazywane są przez loglinę i koło zamachowe, stabilizujące obroty do licznika.

4. Log ciśnieniowy – log wykorzystujący przy pomiarze prędkości statku zjawisko wzrostu ciśnienia dynamicznego wody w rurce skierowanej w kierunku ruchu statku wraz ze wzrostem prędkości statku.

5 . Log hydroakustyczny – log wykorzystujący przy pomiarze prędkości względem dna zjawisko Dopplera.